Hướng đến nguồn lao động chất lượng cao

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 50 ngày 14/10/2022 về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025, Sở LĐ-TB&XH sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Báo Quảng Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về vấn đề này.

Những kết quả ban đầu

- Thưa ông, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 50 sẽ tác động đến sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh thời gian tới như thế nào?

Ông Nguyễn Quí Quý: Thời gian qua, nhiều chính sách từ Trung ương đến tỉnh đã tác động tích cực đến sự phát triển của GDNN trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết 50 của HĐND tỉnh tạo tiền đề cho sự phát triển GDNN trong giai đoạn mới, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động trong và ngoài nước, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc phát triển GDNN được thực hiện đồng bộ từ cơ sở GDNN công lập đến các cơ sở GDNN tư thục; từng bước bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo; chất lượng đào tạo của một số trường thuộc tỉnh tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 và cấp quốc gia.

Việc đẩy mạnh phát triển GDNN sẽ góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt từ 70 - 75%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35% vào năm 2025.

- Quảng Nam từng có nhiều chính sách phát triển GDNN, việc triển khai đem lại hiệu quả như thế nào?

Ông Nguyễn Quí Quý: GDNN thời gian qua đã nhận được sự quan tâm tích cực của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh và các địa phương nhưng vẫn còn những khó khăn nhất định. Cơ cấu ngành nghề đào tạo đã từng bước được điều chỉnh phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh; công tác đào đạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo GDNN được thực hiện thường xuyên; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương và của tỉnh hỗ trợ người học các trình độ GDNN; chú trọng đầu tư phát triển 33 ngành nghề trọng điểm tại 8 trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh...

Kết quả đào tạo đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 69% vào cuối năm 2022, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 29%. GDNN cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ từ cơ quan quản lý của nhà nước đến hoạt động quản trị, đào tạo của các cơ sở GDNN nhằm khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực; tạo động lực mới cho sự phát triển GDNN theo hướng hiện đại, hội nhập; đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường lao động; hình thành thế hệ lao động thời đại mới có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng cao, ngoại ngữ giỏi, luôn khát vọng và đổi mới sáng tạo.

Hướng tới nguồn lao động chất lượng

- Thưa ông, những giải pháp chủ yếu để tập trung triển khai Nghị quyết 50 là gì?

Ông Nguyễn Quí Quý: Đầu tiên là cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác GDNN. Tiếp theo phải đẩy mạnh truyền thông, nâng cao hình ảnh, thương hiệu và giá trị xã hội của GDNN trên nhiều nền tảng, đa phương tiện, phong phú về nội dung.

Sở LĐ-TB&XH sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN tích hợp vào quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nội dung phương án quy hoạch theo hướng mở, bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo và phân bố hợp lý. Khuyến khích phát triển cơ sở GDNN tư thục, cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài. Cơ sở GDNN tổ chức đào tạo ngành, nghề trọng điểm gắn với nhu cầu thị trường lao động và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chất lượng đội ngũ nhà giáo phải bảo đảm đạt chuẩn theo quy định. Phát triển mạnh đội ngũ nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề đủ năng lực, kinh nghiệm thực tiễn tham gia đào tạo các cấp trình độ GDNN, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý GDNN.

Một giải pháp cần thiết nữa là kết nối, gắn kết chặt chẽ GDNN với doanh nghiệp và thị trường lao động. Mở rộng liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phù hợp với thị trường lao động.

Hệ thống GDNN toàn tỉnh phải nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, hướng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo, chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về GDNN.

Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND tỉnh, sẽ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 50 trong tháng 11/2022 này. Kế hoạch của UBND tỉnh sẽ là một bước cụ thể hóa Nghị quyết 50 trong giai đoạn 2022 - 2025, với những mục tiêu cụ thể và giải pháp rõ ràng nhất.

Đầu năm 2023, Sở LĐ-TB&XH sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đề án hỗ trợ đào tạo lao động gắn với ngành, lĩnh vực ưu tiên và nhu cầu tuyển dụng lao động tỉnh giai đoạn 2023 - 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyển sinh gắn với đào tạo và giải quyết việc làm... Trên cơ sở đó, Sở LĐ-TB&XH sẽ triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

- Xin cảm ơn ông!

(Nguồn: https://baoquangnam.vn/)


Đăng

xét
tuyển
online